Ngày Tốt Chuyển Nhà

Ngày tốt chuyển nhà tháng 5 năm 2016 vận chuyển Tâm An

Tháng Năm 9, 2016 11:28 chiều

“Đi thưa, về trình” là những phong tục tốt đẹp của ông cha ta, nhắc nhở con cháu đời sau phải biết phép tắc lễ nghĩa việc chuyển nhà luôn phải đúng người, đúng lúc, đúng chỗ. Xem ngày tốt chuyển...